Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2018-05-22T11:57:16+00:00

1.      Definities en toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Cheapchats.nl met Klant en derden, evenals op de uitvoering daarvan.
 2. “Cheapchats.nl” is de handelsnaam van Digital Customer Care Company B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amstelveen, met als KvK nummer 70303363.
 3. Onder “Klant” wordt in deze overeenkomst verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met Cheapchats.nl een overeenkomst hebben afgesloten of wensen af te sluiten.
 4. Onder “Derden” wordt verstaan: andere (rechts-)personen dan Klant en Cheapchats.nl.
 5. Onder “Live Chat Operator” wordt verstaan: medewerkers die via live chat contact hebben met bezoekers op de website van de Klant.
 6. Onder “Overeenkomst(en)” wordt verstaan: alle, in relatie met Klant, door Cheapchats.nl gehanteerde overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
 7. Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Cheapchats.nl zijn overeengekomen;
 8. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.      Offertes en overeenkomsten

 1. Alle door Cheapchats.nl gedane aanbiedingen – in welke vorm dan ook gedaan – zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt. Aanbiedingen verplichten Cheapchats.nl niet tot het aangaan van een overeenkomst;
 2. Aanbiedingen van Cheapchats.nl zijn geldig gedurende dertig dagen na de datum van de aanbieding, maar worden geheel vrijblijvend gedaan. Cheapchats.nl kan haar aanbod herroepen gedurende vijf werkdagen na de aanvaarding door de Klant.
 3. Indien in de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het bestelformulier worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand zodra Cheapchats.nl aan de Klant heeft bericht met deze afwijkingen van het bestelformulier in te stemmen.
 4. De overeenkomst tussen Klant en Cheapchats.nl komt tot stand door acceptatie van de opdracht door laatstgenoemde.
 5. De opdrachtverstrekking kan schriftelijk of per dataverkeer geschieden. De Klant is gedurende twee weken aan de opdracht gebonden. Indien Cheapchats.nl niet binnen deze termijn de opdracht afwijst, geldt zij als geaccepteerd.
 6. In de overeenkomst wordt de ingangsdatum vastgelegd. In het geval de feitelijke dienstverlening eerder is begonnen dan de ondertekening van de overeenkomst, geldt de begindatum van de dienstverlening als ingangsdatum van de overeenkomst.
 7. Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen zeven dagen;
 8. De rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zijn voor de Klant niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cheapchats.nl. Het ontbreken van deze goedkeuring geeft Cheapchats.nl het recht, zonder voorafgaande kennisgeving of gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst te ontbinden;
 9. Elke overeenkomst wordt steeds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Klant voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst;
 10. Cheapchats.nl behoudt zich het recht voor om – indien zij daartoe aanleiding ziet – aanvragen van Klanten te weigeren.

3.      Wijziging in de overeenkomst

 1. Cheapchats.nl zal de algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De algemene voorwaarden bevatten daarom altijd een versiedatum. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te vinden op: https://www.cheapchats.nl/algemene-voorwaarden/.
 2. Op iedere overeenkomst is de versie van de algemene voorwaarden van toepassing die bij het aangaan van die overeenkomst de meest recente versie was. Indien een overeenkomst op grond van artikel 4.2 wordt verlengd nadat deze algemene voorwaarden zijn gewijzigd, is vanaf het moment van de verlenging de meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Indien een wijziging als in lid 1 bedoeld, leidt tot een verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de oorspronkelijke prijs schriftelijk te worden overeengekomen.

4.      Duur, opzeggingen en upgraden/downgraden van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een maand, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. De overeenkomst zal na de overeengekomen periode automatisch verlengd worden met dezelfde termijn, tenzij anders overeengekomen. Opzegging door de Klant gedurende de contractperiode wordt uitgesloten.

5.      Leveringstermijnen

Alle door Cheapchats.nl genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de leveringstermijn dreigt plaats te vinden, zal Cheapchats.nl Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Klant heeft in geen geval recht op schadevergoeding in verband met een te late levering.

6.      Zekerheidstelling en uitvoering

 1. Cheapchats.nl is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden of dienstverlening te beginnen of daarmee door te gaan, voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting van de Klant te verlangen;
 2. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt verstrekt, heeft Cheapchats.nl het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de aan Cheapchats.nl alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten;
 3. Cheapchats.nl verzorgt ten behoeve van Klant ‘online dialogen’ ofwel Chats door de inzet van Live Chat Operators;
 4. Voor het juist functioneren van de chatsoftware dient Klant een zogenaamde ‘monitoringcode’, een stukje programmacode, op haar website te implementeren. Klant is verantwoordelijk voor een correcte en tijdige implementatie van deze code en draagt de kosten daarvan zelf;
 5. De dienstverlening door Cheapchats.nl zal met zorg worden uitgevoerd, in voorkomend geval overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures;
 6. Het staat Cheapchats.nl vrij om zelf te bepalen op welke wijze en met inzet van welke mensen en middelen zij de opdracht van Klant zal uitvoeren. Indien Klant dit wenst zal Cheapchats.nl haar hierover vooraf inlichten, tenzij dit in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden. De wijze van uitvoering van de opdracht is voor Klant geen grond om de overeenkomst te ontbinden;
 7. Cheapchats.nl is gerechtigd om zonder toestemming van de Klant de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar de mening van Cheapchats.nl een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard en/of inhoud van de opdracht;
 8. Cheapchats.nl en Klant komen schriftelijk overeen voor welke uren Cheapchats.nl bezetting door Live Chat Operators ten behoeve van Klant verzorgt;
 9. Het staat Cheapchats.nl vrij binnen een marge van 5% af te wijken van de overeengekomen bezettingsuren per maand;
 10. Op nationale feestdagen worden, mits anders overeengekomen, geen diensten verzorgd;
 11. Voor een juiste uitvoering van de dienstverlening van Cheapchats.nl zijn de beschikbaarheid van de website van Klant en een correcte implementatie van de in lid 4 genoemde code essentieel. In geval de website van Klant door een storing tijdelijk niet bereikbaar is of de code niet op de juiste manier op de website geplaatst of niet aanwezig is, kan, indien een vast maandelijks budget voor de dienstverlening is afgesproken, hiervoor geen verrekening met Cheapchats.nl plaatsvinden, zelfs als het gegarandeerde aantal chats aan de eind van de maand niet is gehaald;
 12. Klant is gehouden Cheapchats.nl van alle informatie en bescheiden te voorzien, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

7.      Communicatiedoelstellingen

 1. Cheapchats.nl stelt in overleg met Klant de communicatiedoelstellingen voor de te voeren online dialogen vast. Deze communicatiedoelstellingen worden vastgelegd in de informatiesystemen van Cheapchats.nl en vormen de basis voor de training van de Live Chat Operators;
 2. Klant begrijpt en accepteert dat scripts slechts een richtlijn voor de te voeren gesprekken vormen en doorgaans niet letterlijk zullen worden gebruikt. Afwijkingen van een script kunnen derhalve voorkomen;
 3. Indien Cheapchats.nl nieuwe scripts ontwikkelt, zullen deze niet ingaan tegen de geest van de eerder gemaakte afspraken met Klant. Cheapchats.nl hoeft geen voorafgaande toestemming te vragen aan Klant en Klant accepteert deze wijzigingen;
 4. Cheapchats.nl zal nadere aanwijzingen van Klant in acht nemen en aanpassen op het Intranet en/of in scripts.

8.      Reclames

 1. Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend, met nauwkeurige vermelding van de aard en de grond der klacht. De Klant dient te reclameren binnen zeven werkdagen nadat Klant met het gebrek bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn;
 2. Indien niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn wordt gereclameerd worden de prestaties van Cheapchats.nl geacht te zijn uitgevoerd conform de overeenkomst en vervalt de mogelijkheid tot klagen;
 3. Alle rechtsvorderingen van Klant uit hoofde van enige door hem met Cheapchats.nl aangegane overeenkomst verjaren – behoudens bepalingen van dwingend recht – na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop zij opeisbaar zijn geworden.

9.      Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Cheapchats.nl uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW en eventuele andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen;
 2. Ingeval van Overeenkomsten met een looptijd van tenminste één jaar, heeft Cheapchats.nl in aanvulling hierop het recht de overeengekomen vergoedingen voor de onder deze Overeenkomst geleverde diensten steeds na verloop van een jaar aan te passen, waarbij een verhoging wordt berekend aan de hand van de CBS consumentenprijsindex.
 3. Cheapchats.nl is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer na het tot stand komen van de overeenkomst de diensten waarvan Cheapchats.nl bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, in prijs stijgen: stijging van softwarekosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten.
 4. Cheapchats.nl zal de Klant daarvan schriftelijk 30 (dertig) dagen voorafgaande aan de wijziging in kennis stellen.

10.  Facturering en incasso

 1. Facturen zullen digitaal (per e-mail) aan Klant verzonden worden. De Klant zal hiervoor aan Cheapchats.nl een specifiek e-mailadres aan te geven waar deze facturen aan dienen te worden gericht;
 2. Klant zal maandelijks, tenzij anders overeengekomen, bij vooruitbetaling de verschuldigde bedragen voldoen aan Cheapchats.nl. Variabele bedragen dienen maandelijks bij achterafbetaling te worden voldaan.
 3. Een door Cheapchats.nl gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding.
 4. Indien bedragen niet geïncasseerd kunnen worden, of incasso gestorneerd worden, dan is artikel 11 van toepassing.

11.  Betaling, verzuim en gevolgen

 1. Betalingen dienen zonder korting of verrekening te geschieden in de rekeneenheid waarin de prijzen zijn uitgedrukt. Uitsluitend betalingen aan Cheapchats.nl zelf werken bevrijdend;
 2. Klant is te allen tijde gehouden elke door Cheapchats.nl ingediende factuur te voldoen binnen acht dagen na dagtekening van de factuur, tenzij Klant en Cheapchats.nl schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het op de bankafschriften van Cheapchats.nl aangegeven valutabedrag is bepalend en derhalve wordt zijn datering als betalingsdag aangemerkt;
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing nodig is. Voorts is Cheapchats.nl in dat geval gerechtigd om, zonder nadere aankondiging, de uitvoering van de overeenkomst stop te zetten, dan wel de dienstverlening te beperken of te onderbreken;
 4. Bij iedere overschrijding van de betalingstermijn is de Klant over het achterstallige bedrag een rente verschuldigd van 1,25% per maand of een gedeelte van een maand;
 5. Het afschrift van de door Cheapchats.nl verzonden factuur geldt jegens Klant als volledig bewijs van de verschuldigdheid, de rente en de dag waarop de renteberekening begint;
 6. Bezwaren inzake de factuur dienen binnen vijf werkdagen na dagtekening van de factuur te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht om te klagen vervalt;
 7. Alle kosten die Cheapchats.nl redelijkerwijs maakt in verband met de incasso in of buiten rechte, van bedragen die op grond van de overeenkomst van partijen verschuldigd zijn en niet op het overeengekomen tijdstip zijn betaald, zijn voor rekening van de Klant. Tot deze kosten behoren onder meer: de kosten van ingebrekestelling en de overig noodzakelijke werkzaamheden van gemachtigden, deurwaarders, advocaten en procureurs zoals deze ter zake aan de leverancier in rekening worden gebracht, alsmede de daarover verschuldigde omzetbelasting, ongeacht of deze kosten worden geliquideerd en ongeacht het eventuele geliquideerde bedrag;
 8. Elke verrekeningsbevoegdheid van de Klant, uit welke hoofde dan ook, wordt uitgesloten. De door de Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen, zelfs al vermeldt de Klant dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
 9. Cheapchats.nl is gerechtigd om zaken, die zij van en voor de Klant onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle betalingsverplichtingen die Klant jegens haar heeft, tenzij de Klant voor de nakoming van die betalingsverplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

13. Doeleinden van verwerking

 1. Cheapchats.nl verbindt zich onder de voorwaarden van deze overeenkomst in opdracht van Klant persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van deze overeenkomst en wel voor het afhandelen van bestellingen en betalingen voor producten of diensten van Klant, het in de ‘cloud’ opslaan van gegevens van Klant, en bijbehorende online diensten, het onderhouden van digitaal contact met klanten van Klant voor afhandeling van klachten en verlening van service, beheer van de klantenadministratie van Klant, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. De persoonsgegevens die door Cheapchats.nl in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Bijlage 1. Cheapchats.nl zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Klant is vastgesteld. Klant zal Cheapchats.nl op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze overeenkomst zijn genoemd. Cheapchats.nl mag echter de persoonsgegevens gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden, zoals het enquêteren van de betrokkenen of het doen van wetenschappelijk of statistisch onderzoek naar de kwaliteit van haar dienstverlening.
 3. De in opdracht van Klant te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Klant en/of de betreffende betrokkenen.

14. Verplichtingen Cheapchats.nl

 1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Cheapchats.nl zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Cheapchats.nl zal Klant, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze overeenkomst.
 3. De verplichtingen van de Cheapchats.nl die uit deze overeenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Cheapchats.nl, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
 4. De Cheapchats.nl zal de Klant onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Klant in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.
 5. Cheapchats.nl zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Klant ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA’s).

15. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Cheapchats.nl mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Daarnaast mag Cheapchats.nl de persoonsgegevens ook doorgeven naar een land buiten de Europese Unie, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze overeenkomst en de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Cheapchats.nl zal Klant melden om welk land of welke landen het gaat. Cheapchats.nl staat er voor in dat, gelet op de omstandigheden die op de doorgifte van de persoonsgegevens of op een categorie gegevensdoorgiften van invloed zijn, er bij landen buiten de Europese Unie sprake is van een passend beschermingsniveau.
 3. In het bijzonder zal Cheapchats.nl bij het bepalen van een passend beschermingsniveau rekening houden met de duur van de voorgenomen verwerking, het land van herkomst en het land van eindbestemming, de algemene en sectoriële rechtsregels die in het betreffende land gelden, alsmede de regels van het beroepsleven en de veiligheidsmaatregelen die in die landen worden nageleefd.

16. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Cheapchats.nl worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.
 2. Cheapchats.nl is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze overeenkomst, overeenkomstig de instructies van Klant en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Klant. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Klant, verwerkingen voor doeleinden die niet door Klant aan Cheapchats.nl zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Cheapchats.nl uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
 3. Klant garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze overeenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

17. Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Cheapchats.nl mag in het kader van deze overeenkomst gebruik maken van derden onder voorwaarde dat deze vooraf worden gemeld aan Klant. Klant mag bezwaar maken indien het gebruik van een specifieke gemelde derde onaanvaardbaar voor haar is.
 2. Cheapchats.nl zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Klant en Cheapchats.nl zijn overeengekomen.
 3. Cheapchats.nl staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze overeenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

18. Beveiliging

 1. Cheapchats.nl zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 2. Cheapchats.nl heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
  • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging
  • Logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden,
  • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie
 3. Cheapchats.nl staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal Cheapchats.nl zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Klant stelt enkel persoonsgegevens aan Cheapchats.nl ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Klant is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

19. Meldplicht

 1. Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Klant in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Cheapchats.nl de Klant binnen een redelijke termijn op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.
 2. Een melding moet altijd worden gedaan, maar alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.
 3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:
 • de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;
 • de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
 • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
 • de maatregelen die de Cheapchats.nl heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

20. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Cheapchats.nl, zal Cheapchats.nl het verzoek doorsturen aan Klant, en zal Klant het verzoek verder afhandelen. Cheapchats.nl mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

21. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Op alle persoonsgegevens die Cheapchats.nl van Klant ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Cheapchats.nl zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Klant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze overeenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Het is Cheapchats.nl toegestaan in publicaties, reclame-uitingen of anderszins melding te maken van de Overeenkomst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

22. Audit

 1. Klant heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit de overeenkomst, en alles dat daar direct verband mee houdt.
 2. Deze audit mag plaatsvinden bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.
 3. Cheapchats.nl zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
 4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
 5. De kosten van de audit worden door Klant gedragen.

23. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Cheapchats.nl voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Cheapchats.nl ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze overeenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Cheapchats.nl voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan € 2.500,00.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
  • schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
  • redelijke en aantoonbare kosten om de Cheapchats.nl ertoe te manen deze overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
  • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
  • redelijke en aantoonbare kosten die Klant heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
 3. De aansprakelijkheid van Cheapchats.nl voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door Klant voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
 4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Cheapchats.nl of haar bedrijfsleiding.
 5. Tenzij nakoming door Cheapchats.nl blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Cheapchats.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Klant de Cheapchats.nl onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Cheapchats.nl ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Cheapchats.nl in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 6. Als niet aan Cheapchats.nl toerekenbare tekortkomingen worden in ieder geval aangemerkt ieder handelen of nalaten van de Klant waardoor schade ontstaat bij derden, storingen in de verbindingen met het Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatiemaatschappij(en), uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Cheapchats.nl liggen;
 7. Onder overmacht wordt voorts verstaan bedrijfsstoringen, werkstaking, ziekteverzuim van personeel, storingen in of beperkingen van de levering van energie en materialen, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, uitvoerbeperkingen alsmede alle andere maatregelen van overheidswege die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, iedere verhindering van derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, machinebreuk en het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke zaken;
 8.  Iedere vordering tot schadevergoeding door Klant tegen Cheapchats.nl die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

24.  Ontbinding van de overeenkomst

 1. Tussentijdse opzegging c.q. ontbinding van de overeenkomst door Klant is enkel mogelijk indien Cheapchats.nl toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst;
 2. Indien Cheapchats.nl naar de mening van Klant toerekenbaar tekort schiet, deelt zij dit onverwijld per aangetekende brief aan Cheapchats.nl mee. Cheapchats.nl dient daarbij gedurende veertien dagen in de gelegenheid te worden gesteld alsnog behoorlijk na te komen. Blijft Cheapchats.nl ook gedurende deze periode in gebreke dan kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door de Klant worden opgezegd c.q. ontbonden, tenzij die tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze opzegging c.q. ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt;
 3. Cheapchats.nl kan de overeenkomst zonder meer ontbinden, zonder voorafgaande opzegging of rechterlijke tussenkomst:
  a. in het geval Klant nalaat het door hem verschuldigde factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen. In deze gevallen wordt, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, het gehele bedrag van de resterende factuur bedragen direct opeisbaar.
  b. in geval van stillegging, liquidatie, surseance van betaling dan wel faillissement van (het bedrijf van) de Klant.
  c. in geval Klant overgaat tot het staken van zijn bedrijf dan wel tot overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk deel daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf.
  d. indien de Klant, bedrijfsmatig handelend als natuurlijk persoon of op naam van een eenmans-BV, komt te overlijden;
 4. Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze voorwaarden of van enige bepaling in een tussen partijen gesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die overeenkomst onverlet. In geval van nietigheid of vernietiging zullen partijen, in overleg, voor die bepaling(en) een regeling in de plaats te stellen die de strekking van het beding zo goed mogelijk benadert.

25.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten met Cheapchats.nl is het Nederlandse Recht, zoals geldend voor het Koninkrijk binnen Europa, van toepassing;
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of met de betreffende Algemene Voorwaarden en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de rechtbank in het arrondissement Amsterdam. Cheapchats.nl is echter in een voorkomend geval vrij om te kiezen voor de volgens de wet (tevens) bevoegde rechter.

Bijlage 1: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

Persoonsgegevens
Cheapchats.nl zal in het kader van artikel 1.1 van de overeenkomst, de volgende (bijzondere) persoonsgegevens verwerken in opdracht van Klant:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bezoekgedrag

van de categorieën betrokkenen:

 • Websitebezoekers
 • Social media gebruikers
 • Klanten
 • Prospects

Klant staat ervoor in dat de in deze Bijlage 1 omschreven persoonsgegevens en categorieën betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart Cheapchats.nl voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Klant.

Versiedatum: 22 mei 2018